Adwokat w Wodzisławiu ? zakres usług

Kancelaria adwokacka w Wodzisławiu Śląskim zapewnia swoim Klientom kompleksową pomoc prawną z różnych dziedzin prawa, m.in. prawa karnego, cywilnego i podatkowego. Doświadczony adwokat Marek Skupień zajmuje się również obsługą prawną firm oraz prowadzeniem spraw egzekucyjnych i spadkowych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie:

W zakresie prawa karnego, karno-skarbowego i w sprawach o wykroczenia obrona osób podejrzanych, obwinionych, oskarżonych, skazanych, na etapie:
- postępowania przygotowawczego - w toku dochodzenia, śledztwa,
- postępowania sądowego i wykonawczego ? przed sądami rejonowymi, okręgowymi, apelacyjnymi i Sądem Najwyższym.
- postępowania w sprawach nieletnich ? przed sądem rodzinnym.
Kancelaria świadczy również pomoc prawną ofiarom przestępstw jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzonego.

W zakresie prawa cywilnego (rzeczowego, zobowiązań, spadkowego) reprezentowanie stron przed sądami powszechnymi i organami administracji we wszystkich instancjach jako pełnomocnik w szczególności w sprawach:
- związanych z szeroko pojętym prawem własności, zasiedzeniem, naruszeniem posiadania,
- o odszkodowania i zadośćuczynienia, o ochronę dóbr osobistych, o zapłatę,
- o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, unieważnienia testamentu.


W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego jako pełnomocnik przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach w szczególności w sprawach:
- o rozwód, separację (z wyłącznej winy współmałżonka, bez orzekania o winie),
- o podział majątku wspólnego,
- o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa,
- o alimenty, ustalenie kontaktów z małoletnim,
- o ograniczenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej.


W zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych jako pełnomocnik w postępowaniu przed zakładem pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, sądami powszechnymi oraz organami administracji we wszystkich instancjach w szczególności w sprawach:
- o przywrócenie do pracy, dotyczących świadectw pracy, o odszkodowania, o wynagrodzenie za pracę,
- o prawo do emerytury, renty, odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej.


W zakresie szeroko pojętej administracji jako pełnomocnik w postępowaniach przez organami administracji i sądami administracyjnymi we wszystkich instancjach w szczególności w sprawach:
- prawa budowlanego,
- prawa podatkowego.


W zakresie prawa handlowego, prawa spółek handlowych, prowadzenie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych obejmującej:
- sporządzanie projektów umów i opinii prawnych,
- prowadzenie negocjacji z kontrahentami,
- reprezentację jako pełnomocnik w postępowaniu przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji we wszystkich instancjach.


W zakresie windykacji i egzekucji Kancelaria świadczy usługi przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego oraz w toku postępowania egzekucyjnego celem wyegzekwowania należnych praw majątkowych Klientów.  
Nadto świadczy również usługi w zakresie wstrzymania egzekucji z majątku Klientów poprzez wnoszenie do sądów:

- skarg na czynności komornika,
- pozwów o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności,
- pozwów w sprawach zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji.


 
Jesteśmy na Google+
Google+